:
8-800-301-0-103 ( , )
: , -,
, , , , ,
, , , --, .
0-800-501-103 ( , )
. , (), .: +375 (29) 963-23-22,
. (), .: +77 (172) 77-99-58,
. (), .: +373 (22) 24-06-06,
. (), .: +371 (67) 45-69-19,
. (), .: +370-606-65-790,
. (), .: +40-368-433505,
. (), .: +372 6517722,
. (), .: +35-987-9277970,
. , (), .: +374 (77) 75-16-74,
. (), .: +995-571229898
 
 
     
   
     
 

. .

:    
  :  
: :
:
: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253
. , , , , . , ! 140, , . , . , . - , , . , .
, , .
, , . . - ( , , ) - ( , ). 2008 . , , . , . . ... . . , , . . . , , . . !
, , .
, , , . , " " "Apifitofarm". "". : , . .
, , .
- () - ( ). , , , . . . . , , . . !
, , .
, . - ( , ). , . , , , - - . , , . . , 160/90, 120/70, , . !
, , .
, . , , . , . , , . , . , , , . - (). , , . !
, , .
, , , , , , . 2 , , , . 2 , , . , , , , , , . , , , . , , , , , , . , , , . , , , , . , , , !
-, , , .
, , . 12- , , , , , , . , , , 3 . , - . . 1 . , , , , , . , , , . . , , . !
, , .
20 . , , - . . , , , , . , , , . 1 , , , , , , . , . , 2 (6 ) 3-. !
, , .
, . , 3 , . : , , , , , . , 1 , . , , . , , . !
, , .
, . . 5 180/95, . "". : 120/80, , . ,- ! ! !
. , , .
Òàê âûøëî, ÷òî â äåòñòâå ÿ îñòàëàñü ñèðîòîé...Ïîõîðîíèëà òðîèõ äåòåé, íå òàê äàâíî óìåð è ìóæ, åãî ñáèëà ìàøèíà. Âìåñòå ñ íèì ïåðåæèëè âîåííîå âðåìÿ, îí áûë áëîêàäíèêîì. Ñëîâíî ÷òî-òî òÿæ¸ëîå îáðóøèëîñü íà ìîþ æèçíü. Ìîèì ïåðåæèâàíèÿì è ñòðàäàíèÿì íå áûëî ãðàíèö... ß ÷óâñòâîâàëà, ÷òî ñîñòîÿíèå ìîåãî çäîðîâüÿ óõóäøàåòñÿ, áåç óñïîêàèâàþùèõ ïðåïàðàòîâ îáõîäèòüñÿ íå ìîãëà. Î÷åíü ñèëüíî áîëåëè ñóñòàâû, àðòðèò è àðòðîç íå äàâàë ïîêîÿ êîëåíÿì, ïàëüöû íà ðóêàõ áûëè íàäóòûå. Ñ ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé ñèñòåìîé áûëè áåñïîêîéñòâà ( ãèïåðòîíèÿ ), ÷àñòî ïîäíèìàëîñü äàâëåíèÿ äî ïðåäåëüíîé îòìåòêè. Êîãäà ðåøèëà ïîïðîáîâàòü âàøó ïðîäóêöèþ ïî ñîâåòó ñîñåäêè, òî âûáîð îñòàíîâèëñÿ íà ìàñëå «Æèâèöà Ïëþñ» è áàëüçàìå «Äåñÿòèñèë Àëòàéñêèé».  èòîãå ïðèíèìàþ îêîëî 4 ëåò è î÷åíü ýòîìó ðàäà. Ïîñòåïåííî âñ¸ ïðèøëî â íîðìó — äàâëåíèå ñòàáèëèçèðîâàëîñü, áîëè â ñóñòàâàõ ïðîøëè, íîðìàëèçîâàëñÿ ñîí, êàê-òî ñòàëî ñïîêîéíåé íà äóøå. Áîëüøîå Âàì ñïàñèáî îò âñåãî ñåðäöà ,÷òî ïðèíîñèòå çäîðîâüå è ðàäîñòü ëþäÿì!
, , .
, 15- . : , , . . 15 10- . , , 106 80- , , , . , !
, , .
, ! , . , 200/120 . , . , , . 140/80 . . , , . !!!
, , .
! , , -. ! . -2, . , ! 84 ! ! ! ! , , ! , ! !
, , .
. , - - . , . ! . 9, 12. 165/100 125/80, , . . !
, , .
!!! . , . 5 . . , , . , !!! , . 89 !!! !!!
, , .
, , . , , . Ÿ , , , . , , . , . , .
, , .
- , , . . , . 3 "", , . , . , "" . , , .
, , .
, , - . , . , . , - . , , . , - , . ! !
, , .
. . . , . , . , . , . . , . .
, , .
. . , , . , . , . . 13 8 , . , !!!
, , .
. , , . , , . . . , . . , , . . 2- , , . . .
, .
, . , . 2 , - . , 210-120. . , , . . . , , . , .
, .
, , . , . . . . . , 200 140, 160 20. . , . , , . . . !
, .
: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253
 
 
 
Apifito.Net Copyright 2009-2019 (c). ..